định ngữ thành phần động tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Boot ý nghĩa định nghĩa boot là gì. […]