đây là những đô thị có dân số ít nhất 150 000. 행정구역 표기 규칙 붙임표 다음에는 소문자 사용. Dress […]